Festival "ChernigovGuitarFest", Chernigov, Ukraine, 2012, September.
"Pirate's Song" from the cartoon "The Blue Puppy"
(Gennadiy Gladkov - N.Boldyrev)