Fantasy on the theme of "12 Chairs" movie (G.Gladkov - N.Boldyrev) . 2013, Kaluga.