«Woodstock» (Nikita Boldyrev)
Sound producer - M.Barahovskiy, video producer - V.Matroskin